• Verhuurwebsite nodig!


    Een verhuurwebsite huren tegen een vast laag bedrag per maand? Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van een professionele verhuurwebsite. Wij maken gebruik van een krachtig Content Management Systeem (CMS). Hierdoor kunt u zelf paginas toevoegen, wijzigen of verwijderen. Het resultaat is een verhuurwebsite gebouwd volgens de laatste specificaties, functioneel ingericht en zoekmachine vriendelijk, kortom een verhuurwebsite die ook daadwerkelijk meerwaarde bied en simpelweg werk zonder poespas.

Algemene voorwaarden
VERHUURGEREGELD


Versie 1.0 | 01 juli 2014


VERHUURGEREGELD is onderdeel van UPYOUGO V.O.F. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59330023, gevestigd te Hoogeveen.


Artikel 1 / Definities


De Klant en VERHUURGEREGELD komen overeen voor onbepaalde tijd of bij ingang van een contractperiode dat men voldoet aan deze voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:


Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VERHUURGEREGELD een Overeenkomst heeft gesloten.


Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen VERHUURGEREGELD en Klant.


VERHUURGEREGELD: UPYOUGO V.O.F., handelend onder de naam VERHUURGEREGELD & VERHUURGEREGELD.nl, UPYOUGO en UPYOUGO.nl. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en VERHUURGEREGELD op grond waarvan VERHUURGEREGELD Diensten aan Klant levert.


Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Klant een Overeenkomst aan te gaan.


Inhoud: inhoud van de geleverde diensten, bestaande uit teksten, afbeeldingen en overige auteursrechtelijke bestanden.


Artikel 2 / Algemeen


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door VERHUURGEREGELD van Diensten aan of ten behoeve van Klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.


2.2 Indien één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen VERHUURGEREGELD en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.


2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door VERHUURGEREGELD en de Klant zijn overeengekomen.


2.5 VERHUURGEREGELD wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant van de hand.


2.6 VERHUURGEREGELD is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van VERHUURGEREGELD of op een andere wijze aan Klant bekend worden gemaakt. Indien Klant de wijziging niet wenst te accepteren is Klant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.


Artikel 3 / Toepasselijkheid


3.1 Websites die illegale activiteiten bevatten of promoten zijn niet toegestaan. Websites die qua inhoud schadelijk of beledigend zijn naar derden of VERHUURGEREGELD zijn niet toegestaan. VERHUURGEREGELD behoudt alle recht om de Website te verwijderen tijdens het plaatsen van de bovenstaande activiteiten op uw Website.


3.2 De Klant dient al het materiaal voor de Website digitaal aan te leveren volgens de aangegeven wijze van VERHUURGEREGELD. Wanneer de Klant besluit om het materiaal aan te leveren welke niet conform is volgens de aangegeven wijze van VERHUURGEREGELD zal VERHUURGEREGELD de hieruit voortvloeiende extra kosten verhalen op de Klant. De extra werkzaamheden zullen volgens uurtarief worden behandeld. Wanneer de werkzaamheden langer duren dan 1 uur dan zal VERHUURGEREGELD de Klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Tevens wordt men dan in de gelegenheid gesteld om het materiaal opnieuw aan te leveren conform de aangegeven wijze van VERHUURGEREGELD.


3.3 De planning rondom de opzet van de Website geschiedt pas wanneer: de Klant de eventuele opstartkosten heeft voldaan en de Klant het complete benodigde materiaal heeft aangeleverd.


3.4 VERHUURGEREGELD behoudt zich het recht om Klanten te weigeren.


3.5 Wanneer VERHUURGEREGELD wordt overgenomen, fuseert of (andere) rechtspersoonlijkheid verkrijgt, dan gaan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen VERHUURGEREGELD en de Klant over op deze andere (rechts)persoon.


3.6 Iedere Klant die zich aanmeldt wordt automatisch geplaatst in het mailingbestand van VERHUURGEREGELD. De Klant kan zich handmatig afmelden op de Website. Voortvloeiend uit het mailingbestand zal VERHUURGEREGELD de Klant op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, speciale acties of andere zaken per e-mail in de vorm van een nieuwsbrief.


Artikel 4 / Totstandkoming van de Overeenkomst


4.1 Alle aanbiedingen en offertes van VERHUURGEREGELD zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.


4.2 Alle door Klant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door Klant worden herroepen.
Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Klant door VERHUURGEREGELD wordt aanvaard danwel, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat VERHUURGEREGELD uitvoering geeft aan de Overeenkomst. VERHUURGEREGELD is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien de inhoud van de opdracht inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig of onwelvoeglijk is.


4.3 Vertegenwoordiger en Klant staan er voor in dat Vertegenwoordiger volledig bevoegd is om Klant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.


Artikel 5 / Uitvoering dienstverlening


5.1 VERHUURGEREGELD zorgt voor een zo vlot mogelijke ontwikkeling en realisatie van de Website. De opzet van de Diensten start pas als de overeenkomsten zijn ondertekend, alle benodigde materialen zijn aangeleverd en de eventuele opstartkosten zijn voldaan.


5.2 Met name garandeert VERHUURGEREGELD niet:
- dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
- dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


5.3 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt VERHUURGEREGELD Klant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren en/of het op een andere wijze promoten van de diensten, website en naam van Klant.


5.4 VERHUURGEREGELD zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


5.5 VERHUURGEREGELD is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens VERHUURGEREGELD ontstaat.


5.6 VERHUURGEREGELD is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.


Artikel 6 / Medewerking door Klant


6.1 Klant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot de inhoud van de geleverde diensten.


6.2 Klant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Klant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van VERHUURGEREGELD, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Klant vrijwaart VERHUURGEREGELD volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart VERHUURGEREGELD eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.


6.3 Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij VERHUURGEREGELD hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.


6.4 Klant zal zich houden aan alle door VERHUURGEREGELD verstrekte of op de website van VERHUURGEREGELD bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.


6.5 VERHUURGEREGELD verschaft elke Klant toegang tot haar site met een persoonlijke logincode. Deze code is niet overdraagbaar aan derden en mag niet openbaar worden gemaakt. Bij misbruik van deze code wordt de toegang tot de site direct geblokkeerd. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. VERHUURGEREGELD kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.


Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden


7.1 VERHUURGEREGELD is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. VERHUURGEREGELD is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.


7.2 Indien Klant ten behoeve van een derde partij met VERHUURGEREGELD een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.


7.3 Klant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de inhoud zoals tussen Klant en VERHUURGEREGELD overeengekomen.


7.4 VERHUURGEREGELD is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele inhoud te stellen.


7.5 VERHUURGEREGELD is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan VERHUURGEREGELD blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de inhoud c.q. de plaatsing daarvan, is VERHUURGEREGELD gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.


7.6 Niettegenstaande het vorige lid is Klant jegens VERHUURGEREGELD volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de inhoud aan VERHUURGEREGELD verschuldigde vergoeding.


7.7 Klant vrijwaart VERHUURGEREGELD volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart VERHUURGEREGELD eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.


7.8 Indien naar het oordeel van VERHUURGEREGELD uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Klant, of eventuele derden in opdracht van Klant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is VERHUURGEREGELD gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Klant in rekening te brengen.


Artikel 8 / Vergoeding en betaling


8.1 De betaling kan alleen worden voldaan per automatische incasso tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingsmogelijkheid is overeengekomen. De eventuele opstart kosten worden eenmalig afgeschreven van de rekening van de Klant. Zodra de site actief is zal maandelijks het afgesproken bedrag volgens het contract worden afgeschreven van de rekening van de Klant. De Klant verkrijgt maandelijks de factuur per e-mail op het aangegeven e-mailadres. Voor de factuur per post worden extra kosten van 3,75 euro per factuur in rekening gebracht. De kosten van de pakketten zijn inclusief onderhoud van CMS, updates, hosting en domeinnaam registratie.


8.2 Indien het niet mogelijk is om van de rekening van de Klant te incasseren en daarmee de kosten voor het maandbedrag niet zijn voldaan, verkrijgt men direct een herinnering per e-mail. Wanneer deze herinnering niet binnen 1 week wordt voldaan dan wordt de Website zonder enige kennisgeving tijdelijk offline gehaald. Dit ontslaat de Klant niet van verdere betalingsverplichtingen binnen de gekozen contractperiode. Eventuele incassokosten worden tevens verhaald op de Klant.


8.3 Restitutie van gelden is niet mogelijk. Ook als VERHUURGEREGELD om welke reden dan ook stopt met de exploitatie van de Site, hebben de Klanten geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.


8.4 Klant is aan VERHUURGEREGELD de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan VERHUURGEREGELD verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.


8.5 VERHUURGEREGELD brengt de door Klant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van VERHUURGEREGELD leidend.


8.6 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.


8.7 VERHUURGEREGELD is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.


8.8 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.


8.9 Indien Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Klant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.


8.10 VERHUURGEREGELD is gerechtigd de kredietwaardigheid van Klant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Klant, op eerste verzoek van VERHUURGEREGELD, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens VERHUURGEREGELD. VERHUURGEREGELD is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.


8.11 Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van VERHUURGEREGELD door de Klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de Klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.


8.12 Indien de Klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de Klant aansprakelijk voor de door VERHUURGEREGELD geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling.


8.13 Zolang de Klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van VERHUURGEREGELD en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van VERHUURGEREGELD, zulks ongeacht de rechten welke de Klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven.


8.14 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zijn wij gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. De Klant in verzuim; de opdrachtgever, die tevens consument is, is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% over het totaalbedrag. Tevens worden er aanmaningskosten á €40,- per factuur in rekening gebracht na het verstrijken van de 30 dagen.

Hoofdsom
Over de eerste €2500,-
Over de volgende €2500,- Over de volgende €5000,- Over de volgende €190.000,- Over het meerdere

Hoogte incassokosten
15% (minimaal €40) 10%
5%
1%
0,5% (max. Totaal €6775)


8.15 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.


8.16 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


8.17 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


8.18 Indien de Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen één week na de factuurdatum aan VERHUURGEREGELD schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal VERHUURGEREGELD een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de Klant aanvaard.


Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten


9.1 De Klant is volledig verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal zoals teksten, illustraties e.d. VERHUURGEREGELD is op geen enkele wijze juridisch aansprakelijk voor de inhoud van de Website.


9.2 Schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website door bezoekers of de Klant zelf zijn voor eigen rekening. Ondeskundigheid, illegale handel, inbreuk op de rechten van derden en spam welke wordt toegebracht door Klant is voor rekening van de Klant.


9.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die VERHUURGEREGELD in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij VERHUURGEREGELD of bij de derde van wie VERHUURGEREGELD het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Klant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent VERHUURGEREGELD aan Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.


9.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Klant in het kader van de Overeenkomst aan VERHUURGEREGELD ter beschikking stelt, blijft berusten bij Klant of bij de derde van wie Klant het recht heeft verkregen het materiaal aan VERHUURGEREGELD ter beschikking te stellen. Klant verleent VERHUURGEREGELD het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.


9.4 Klant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan VERHUURGEREGELD ter beschikking te stellen. Klant vrijwaart VERHUURGEREGELD volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart VERHUURGEREGELD eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.


9.5 Klant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.


Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding


10.1 Opgave van persoonlijke informatie door Klanten geschiedt vrijwillig. Persoonsgebonden informatie wordt door VERHUURGEREGELD gebruikt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.


10.2 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient VERHUURGEREGELD persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een CRM bestand. VERHUURGEREGELD draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de WBP(Wet Bescherming Persoonsgegevens) en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar websites (waaronder: www.VERHUURGEREGELD.nl).


10.3 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.


10.4 Partijen leggen de in 10.3 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.


Artikel 11 / Aansprakelijkheid


11.1 VERHUURGEREGELD is niet aansprakelijk wanneer niet aan verwachte resultaten voldaan kan worden. VERHUURGEREGELD biedt geen garantie dat een Website leidt tot een (succesvol) bedrijf.


11.2 VERHUURGEREGELD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site www.VERHUURGEREGELD.nl of de Website van de Klant.


11.3 Voor zover VERHUURGEREGELD bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan VERHUURGEREGELD op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VERHUURGEREGELD of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VERHUURGEREGELD. Uiteraard zal VERHUURGEREGELD zoeken naar een passende oplossing in deze situatie.


11.4 Tevens tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract is VERHUURGEREGELD niet aansprakelijk. Uiteraard zal VERHUURGEREGELD zoeken naar een passende oplossing in deze situatie.


11.5 VERHUURGEREGELD zal zich inspannen om eventuele storingen en het falen van de technische infrastructuur zo spoedig mogelijk te verhelpen. Echter is VERHUURGEREGELD nimmer aansprakelijk voor calamiteiten (zoals brand, overstromingen, diefstal, overmacht of vandalisme etc.) die de toegang tot de server van de Website van de Klant onmogelijk maakt.


11.6 VERHUURGEREGELD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele storingen in de toegang tot haar Site of de Website van de Klant en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site of de Website van de Klant en behoudt zich het recht voor om de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen om storingen te verhelpen.


11.7 VERHUURGEREGELD is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht (o.a. zogeheten DDoS aanvallen), alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.


11.8 De totale aansprakelijkheid van VERHUURGEREGELD bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.


11.9 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van VERHUURGEREGELD te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van VERHUURGEREGELD wel aan de overeenkomst beantwoordt; - redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Klant, verminderd met de besparingen;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.


11.10 Iedere aansprakelijkheid van VERHUURGEREGELD voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.


11.11 VERHUURGEREGELD is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.


11.12 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst het volgende. VERHUURGEREGELD is niet aansprakelijk voor schade geleden door Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VERHUURGEREGELD.


11.13 De Klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Als de Klant deze overschrijdt, is VERHUURGEREGELD gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.


11.14 VERHUURGEREGELD oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is VERHUURGEREGELD aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de website of anderszins.


Artikel 12 / Opschorting


12.1 VERHUURGEREGELD is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien VERHUURGEREGELD het vermoeden heeft dat Klant in strijd handelt of gegronde vrees heeft dat Klant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan VERHUURGEREGELD toekomend recht. Opschorting ontslaat Klant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door VERHUURGEREGELD geleverde Diensten.


12.2 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal VERHUURGEREGELD de opschorting opheffen.


Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst


13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 maand. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 maand, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn.


13.2 De looptijd wordt berekend vanaf de datum van publicatie van de geleverde diensten van de Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.


13.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.


13.4 Onverminderd haar overige rechten, is VERHUURGEREGELD gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Klant niet voldoet aan haar verplichtingen conform deze Algemene Voorwaarden.


13.5 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Klant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door VERHUURGEREGELD geleverde Diensten. Bedragen die VERHUURGEREGELD voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.


13.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Klant al hetgeen VERHUURGEREGELD in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking heeft gesteld.


13.7 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.


Artikel 14 / Domeinregistratie


14.1 De keuze van de domeinnaam tijdens aanmelding geeft geen garantie dat deze domeinnaam daadwerkelijk beschikbaar is. VERHUURGEREGELD zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer het domeinnaam niet beschikbaar is.


14.2 VERHUURGEREGELD draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.


14.3 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van de domeinnaam. VERHUURGEREGELD vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.


14.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart VERHUURGEREGELD tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.


14.5 De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextensie.


Artikel 15 / Webhosting


15.1 VERHUURGEREGELD zorgt tijdens de duur van de overeenkomst voor de hosting van de domeinnaam van de Klant.  Het dataverkeer van de website is 10 GB per maand. VERHUURGEREGELD zal tijdig ingrijpen als de Klant op significante basis meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde en brengt daar nodig de kosten in rekening bij de Klant.


15.2 Het is Klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor: handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie; het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming).


15.3 Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken); het verspreiden van computervirussen;


15.4 enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.


15.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.


15.6 VERHUURGEREGELD is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan VERHUURGEREGELD alle schade ten gevolge van de overtreding door VERHUURGEREGELD of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend: indien (een onderdeel) van de site van de Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server.
indien blijkt dat de Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven; indien blijkt dat de Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.


15.7 VERHUURGEREGELD draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, echter neemt VERHUURGEREGELD geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.


15.8 Indien Klant VERHUURGEREGELD sommeert de bestanden te herstellen dan worden daar kosten voor in rekening gebracht op basis van het uurtarief van VERHUURGEREGELD.


15.9 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van of een deel van een factuur.


15.10 VERHUURGEREGELD is nimmer aansprakelijk voor downtime van een website ten gevolge van een migratie.


Artikel 16 / Slotbepalingen


16.1 Op de Overeenkomst tussen VERHUURGEREGELD en Klant is Nederlands recht van toepassing.


16.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.


Contactgegevens


Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben. Neem dan gerust telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


VERHUURGEREGELD


Kolblei 19


7908WD Hoogeveen


E-mailadres:


info@verhuurgeregeld.nl


Website:


http://www.verhuurgeregeld.nl